Programmaplan

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Trends en ontwikkelingen

Het programma Bestuur & ondersteuning beschrijft hoe Hillegom het democratisch proces organiseert, hoe de samenwerking met andere overheden vorm krijgt, hoe de organisatie aansluit bij maatschappelijke doelen en hoe de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is georganiseerd.

Samenleving en bestuur
Onze moderne samenleving kent een grote dynamiek met verandering en ontwikkeling als constante factoren. Dit dwingt de gemeentelijke organisatie mee te bewegen en na te gaan welke eisen dit stelt aan de gemeente. De moderne samenleving heeft wensen en eisen en stelt de overheid verantwoordelijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen en het realiseren van maatschappelijke waarden (mobiliteit, leefomgeving, werk, inkomen, veiligheid). Ze verwacht kwaliteit van beleid, wil betrokken worden bij de totstandkoming ervan en gaat daarbij uit van een dienstverlenende houding.

Dienstverlening
Op het gebied van dienstverlening zijn grote wetswijzigingen in aantocht zoals de Omgevingswet, wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de wet Private Kwaliteitsborging, naast zaken als Basisregistratie personen en Fraudebestrijding. Juist nu is extra aandacht nodig voor de menselijke maat van dienstverlening gezien de verdergaande digitalisering en het feit dat niet iedereen mee kan komen in de huidige digitale wereld.

Wet open overheid (Woo)
De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Ook zorgt de Woo ervoor dat overheidsinformatie eenvoudig wordt ontsloten en gearchiveerd. Om aan de wet te voldoen is een inventarisatie noodzakelijk om inzicht te krijgen in de uitgangssituatie en wat er nodig is om te voldoen aan de WOO. Naar verwachting is hiervoor het toegekende budget vanuit de rijksoverheid toereikend. Op basis daarvan maken we een start in 2022 met de basis. Hiermee volgen we de wettelijke fasering van de Woo. We trekken hierin gezamenlijk op met de regiogemeenten. Bij ruimere middelen en mogelijkheden kan een hoger ambitieniveau worden gekozen.

Interbestuurlijk programma (IBP)
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in juni 2018 ingestemd met de programmastart van het Interbestuurlijk programma (IBP). In het IBP werken gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen aan negen maatschappelijke opgaven en een aantal overkoepelende thema’s. We hebben de ambitie om de beweging die met het IBP is ingezet de komende jaren verder te versterken en daar waar mogelijk het gedachtegoed van het IBP te gebruiken in de interbestuurlijke (regionale) samenwerking.
In het IBP staan tien maatschappelijke opgaven centraal. Het IBP is ingericht langs drie lijnen:

Fysiek

Sociaal

Overkoepelend

  • Samen aan de slag voor het klimaat
  • Toekomstbestendig wonen
  • Regionale economie als versneller
  • Naar een vitaal platteland
  • Merkbaar beter in het sociaal domein
  • Nederland en Migrant goed voorbereid
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen
  • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
  • Passende financiële verhoudingen
  • Overkoepelende thema's

Activiteiten die met de maatschappelijke opgaven samenhangen zijn opgenomen in de verschillende programma's van de begroting.

Brede inzet op vragen en initiatieven die spelen in de samenleving
We zetten in op vragen en initiatieven die spelen in de samenleving. We helpen om initiatieven verder te brengen in de gemeentelijke organisatie en verbinden in- en externe partijen, bemiddelen waar nodig en organiseren de contacten tussen bestuur en samenleving. Ook signaleren we wat in de samenleving speelt en zorgen ervoor dat deze signalen bij de juiste medewerkers terechtkomen. Daarnaast helpen we het werken volgens de gedachte van de Omgevingswet vorm te geven en stimuleren we dit.

Programma DataGedreven Sturing
Het Programma Datagedreven Sturing (DgS) is gestart op 1 juli 2020 en kent een looptijd van drie jaar. Het opbouwen van de benodigde expertise en hulpmiddelen om de programmadoelen te realiseren, is voor 75% gereed. De eerste DgS-informatieproducten zijn opgeleverd en er is een goedgevulde ontwikkelagenda.

De verwachting is dat medio 2022 (2 jaar na de start van het programma) de doelen uit het Programmaplan DgS zijn bereikt. HLTsamen beschikt dan over de expertise en voorzieningen om zelf informatieproducten te creëren waar eerder externe partijen voor werden ingeschakeld. Vanaf dat moment is het ontwikkelen van DgS-informatieproducten een standaard dienst van team Informatisering & Automatisering (I&A). Onder het huidige programma kan I&A deze DgS-diensten nog aanbieden tot 1 juli 2023.

Na de raadsverkiezingen van 2022 kunnen de nieuwe besturen gezamenlijk hun ambitieniveaus op het gebied van DgS bepalen. Dat zou zich kunnen beperken tot het in stand houden van het dan bereikte DgS-volwassenheidsniveau. Maar het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat op bepaalde beleidsterreinen (binnen grenzen van privacy & ethiek) meer wordt ingezet op zaken als kunstmatige intelligentie, voorspellende algoritmen of ‘Smart City’-toepassingen.

Communicatie
Communicatie, en het effectief inzetten van communicatiekanalen, is onontbeerlijk. Proactieve communicatie met onze partners (burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen) draagt bij aan de beweging van een representatieve naar een participatieve democratie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-2.394.855

4,1 %

Baten

965.826

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53