Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

-167

-221

-213

-213

-213

-213

Totaal Centrumontwikkeling

-167

-221

-213

-213

-213

-213

Thema Kunst en Cultuur

Media

-483

-482

-482

-482

-482

-482

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-378

-622

-492

-492

-492

-492

Cultureel erfgoed

-27

-66

-67

-67

-67

-67

Totaal Kunst en Cultuur

-888

-1.170

-1.041

-1.041

-1.041

-1.041

Thema Lokale economie

Economische havens en waterwegen

-9

-9

-9

-9

-9

Totaal Lokale economie

-9

-9

-9

-9

-9

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

-685

-910

-729

-549

-533

-533

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-16

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-30

-53

-48

-48

-48

-48

Totaal Regionale economie

-731

-963

-777

-597

-581

-581

Totaal lasten

-1.786

-2.363

-2.040

-1.860

-1.844

-1.844

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

3

3

3

3

3

Totaal Centrumontwikkeling

3

3

3

3

3

Thema Kunst en Cultuur

Media

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultureel erfgoed

Totaal Kunst en Cultuur

Thema Lokale economie

Economische havens en waterwegen

Totaal Lokale economie

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

22

22

22

22

22

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

11

13

13

13

13

13

Totaal Regionale economie

11

35

35

35

35

35

Totaal baten

11

38

38

38

38

38

Saldo van baten en lasten

-1.776

-2.325

-2.002

-1.822

-1.806

-1.806

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

45

247

0

0

0

0

Totaal reserves

45

247

Saldo na resultaatbestemming

-1.732

-2.076

-2.002

-1.822

-1.806

-1.806

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53