Home

Algemeen

Begrotingssaldo na vaststellen Kadernota 2022 en Meicirculaire 2021:

De kadernota is voor het zomerreces vastgesteld en is samen met de meicirculaire de basis voor het meerjarenperspectief 2022 - 2025. In de onderstaande tabel is het saldo gepresenteerd van de meicirculaire en kadernota gezamenlijk.

 

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2022

2023

2024

2025

Saldo Kadernota 2022 na mutaties

281

-451

-111

242

Resultaat meicirculaire 2021

78

-219

-454

-569

Saldo na meicirculaire 2021

358

-671

-565

-327

 
Na de meicirculaire is er een aantal ontwikkelingen die in deze begroting zijn vertaald.

AANPASSINGEN:

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Omschrijving Aanpassingen

2022

2023

2024

2025

Extra middelen jeugd 1,3 miljard

836

Prognose extra middelen jeugd 1,3 miljard 75%

580

504

412

Aanpassingen maatstaven Algemene uitkering

38

77

122

154

Actualisatie afschrijvingen / kapitaallasten

-47

-54

-151

-188

Mutaties Sociaal domein

113

63

13

13

Nagekomen wijzigingen 

-178

-115

-75

-56

Economische agenda en mobiliteit

-236

0

0

0

526

552

413

336

Extra middelen jeugd 1,3 miljard euro
Voor de oplopende tekorten in de jeugd is voor 2022 een totaal bedrag van 1,3 miljard euro toegezegd door het Rijk. Onder verwerking van de al opgenomen € 666.000 in de Kadernota 2022 wordt er ruim 1,5 miljoen euro ontvangen voor de tekorten.

Prognose extra middelen jeugd 1,3 miljard 75%
De extra middelen voor de jaren na 2022 worden geraamd op 75% van de toegezegde bedragen door het Rijk. Hiervoor heeft de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, akkoord voor gegeven.

Aanpassingen maatstaven Algemene uitkering
De maatstaven van de Algemene uitkering zijn na de meicirculaire gewijzigd en geven een extra bijdrage voor de komende jaren.

Actualisatie afschrijvingen / kapitaallasten
Na vaststellen van de jaarrekening zijn de afschrijvingen en de dotaties uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen geactualiseerd.

Mutaties Sociaal domein
Op het sociaal domein hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waaronder een herijking van de verdeelsystematiek, die ertoe hebben geleid dat er een klein voordeel is ontstaan op de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen.

Nagekomen wijzigingen
Een aantal kleine wijzigingen en grotere wijzigingen bij verschillende thema's. Genoemd kunnen worden het rijksvacinatieprogramma, uitbreiding griffie, wijzigingen in de heffing riolering en afvalstoffen heffingen op basis van het nieuwe GRP en inzameling afval en een aantal kleinere administratieve wijzigingen.

Economische agenda en mobiliteit
De uitgaven voor de economische agenda en mobiliteit zijn in de kadernota beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. In de begroting 2022 is er voor gekozen deze middelen niet te dekken uit de algemene reserve maar uitsluitend mee te nemen in het perspectief van 2022.

BEGROTINGSSALDO NA VERWERKEN VAN DE AANPASSINGEN:

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2022

2023

2024

2025

Saldo na meicirculaire 2021

358

-671

-565

-327

Aanpassingen

526

552

413

336

Saldo Begroting 2022-2025

884

-119

-152

9

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53