Home

Algemeen

In juni 2021 hebben wij u zowel de Kadernota 2022 als de zogeheten Meicirculaire 2021 gepresenteerd. Hieruit
bleek dat Hillegom de komende jaren financieel onzekere tijden tegemoet gaat. De decentralisaties van het Rijk
(Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugdhulp) vormen voor Hillegom (evenals voor vele andere gemeenten)
het grootste struikelblok, daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van onze meerjarenbegroting. Wij zijn
dan ook verheugd dat wij u een sluitende begroting kunnen voorleggen. Dat is niet vanzelfsprekend in de
huidige tijd. We zijn er trots op dat het onze gemeente gelukt is.
We zien nog een aantal grote vraagstukken op ons afkomen. Hoe en welke invloed zij op de meerjarenbegroting
hebben, is een punt van aandacht voor de komende jaren. Het betreft hier onder meer de ontwikkelingen die
voortvloeien uit de herverdeling van het gemeentefonds en ook de grote opgave van de klimaattransitie en
Omgevingswet.

Vitale wijken
Onze inwoners kijken naar elkaar om en wonen in aangename en veilige wijken en buurten. Samen met de politie
(in het bijzonder de wijkagenten en BOA's) zijn we zichtbaar op straat, om zo te weten wat er leeft en waar
mogelijk
inzet nodig is. We zetten in op een positieve leefstijl, voldoende bewegen, sociale cohesie en terugdringen van
het aantal mensen met schulden. Uitgangspunt hierbij is dat we kijken naar wat inwoners zelf kunnen en
ondersteunen we daar waar nodig. Vitale wijken zijn zo veel mogelijk groen en dragen bij aan ontmoeten,
gezondheid en veiligheid.

Verdeling ruimte
De komende jaren ligt er een uitdaging in het zoeken naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. De
toenemende vraag naar woningen, recreatiegebieden, groen, infrastructuur en alternatieve energiebronnen,
vragen om een integrale afweging en waar mogelijk multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte. Deze
uitdaging pakken wij graag samen op met onze inwoners, ondernemers en instellingen.

Toegankelijk Hillegom
Op alle niveaus werken we aan een toegankelijk Hillegom. Dat geldt voor zowel fysiek, dienstverlening als
digitaal. Voor de bereikbaarheid met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of te voet stellen we komend jaar
een mobiliteitsvisie op. We doen dit uiteraard in samenwerking met de omliggende gemeenten en beide
provincies.

Toekomstbestendig
We kijken vooruit naar Hillegom voor volgende generaties. Dat doen we niet alleen. We werken steeds aan een
stevige positie in de regio, met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, maar ook met de gemeenten
Haarlemmermeer en Bloemendaal. Ook zijn we samen met het Rijk en de regio bezig met de energietransitie. We
blijven daarnaast investeren in ons Heerlijk Hillegom, om ons dorp ook op de lange termijn aantrekkelijk te
houden voor alle mensen die in Hillegom wonen of bezoeken.

Programmabegroting 2022 sluitend
De Programmabegroting voor 2022 is sluitend door de extra middelen jeugd. Vanuit het Rijk is aan de
gemeenten een extra totale bijdrage toegezegd 1 . In vergelijking met het saldo van de Kadernota 2022 hebben
de mutaties voor kapitaallasten, aanpassingen in de maatstaven Algemene uitkering en een aantal kleinere
aanpassingen geleid tot een positief saldo in 2022.
Voor de daaropvolgende jaren rekenen wij op het Rijk, als het gaat om een hogere bijdrage in kader van
decentralisaties en het schrappen van de zogeheten opschalingskorting. Mocht het Rijk vanaf het jaar 2023
hieraan niet meer bijdragen, dan zullen wij in Hillegom ook voor keuzes en wellicht versoberingen van ons
beleid komen te staan. Met het grote aantal onzekere factoren die boven ons hoofd hangen die zowel positief
als negatief kunnen uitpakken, is in deze begroting de lijn gekozen nog geen harde beleidskeuzes te maken.

1 In de meerjarenbegroting is deze voor 75% opgenomen overeenkomstig de mogelijkheid geboden door de
toezichthouder 1 .

Afmaken
Wij willen doorgaan op de ingeslagen weg en onze ambities en doelen verder uitvoeren. We blijven investeren
en zichtbaar aan de slag voor en met inwoners, ondernemers, verenigingen en de regio. Heerlijk Hillegom is
een vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig dorp en daar blijven we ons voor inzetten.
Burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53