Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In deze paragraaf wordt het beleidskader betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau, de financiële consequenties van het beleidskader evenals de vertaling ervan in de begroting zijn van belang. De gemeente Hillegom kent de volgende kapitaalgoederen: wegen, openbare verlichting, straatmeubilair/bebording/wegbewijzering, water, bruggen, duikers en overige kunstwerken, groen, riolering en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten die rechtstreeks op de exploitatie drukken.

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van beheerplannen. In dergelijke plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op basis daarvan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld met de daarbij behorende financiële consequenties. De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting.

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • In 2021 wordt de ambitie vastgesteld tav de klimaatadaptatie. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer en onderhoudsplannen van de gemeente.
 • In 2022 wordt in lijn met het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van oa biodiversiteit en klimaatadaptatie het groenbeheerplan opgesteld.
 • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Daarnaast wordt in Q4 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld, dit gaat zijn effect hebben op het beheer en onderhoud van de watergangen
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.
 • In 2021 is er een begin gemaakt met het verduurzamen van de eerste gemeentelijke gebouwen.

Wat willen wij bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we  onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

 Wat gaan wij daarvoor doen?

Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2022

Beheerplannen worden actueel gehouden.

Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer mogelijk te maken en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Toepassing LED verlichting.

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED.

Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen.

Het schoonhouden van verharding integraal aan pakken

Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen.

Opstellen van beleid.

Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld.

Uitvoering van programma's op basis van beleid duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, beleid groen,  beleid wegen en speelplaatsen. Tevens wordt een Programma Water en KLimaatadaptatie (PWKA) opgemaakt.

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair. Dit plan wordt eind 2021 aan het college aangeboden.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

-

-

-

-

Bedragen t.l.v. exploitatie

36

36

36

36

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Uitvoeringsplan straatmeubilair vaststellen
 • Het areaal van verkeersborden wordt op orde gebracht.

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 • Straatnaamborden op orde brengen
 • Jaarlijks beheer en onderhoud op de openbare watertappunten

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen HIllegom

Voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom*

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1078

1114

1149

1259

Storting

291

291

291

291

Uitname

255

256

180

352

Stand per 31 december

1114

1149

1259

1198

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

103

103

103

103

Storting

5

5

5

5

Uitname

5

5

5

5

Stand per 31 december

103

103

103

103

* Eind 2021 worden de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen en het beleidsplan voor de gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Daarin zijn de nieuwe benodigde storting en uitname in de voorziening opgenomen.
Deze gegevens zijn nog niet verwerkt in deze tabel.

Uitvoering in 2022

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Sportcomplex de Vosse

Naam beleidsplan

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Vastgesteld

 2017

Looptijd

 -

Actualisatie

 -

Vastgesteld kwaliteitsniveau

 -

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Looptijd

 2017-2036

Actualisatie

 2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

 Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening sportcomplex de Vosse

Voorziening zwembad

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

813

709

805

777

Storting

132

132

132

132

Uitname

235

36

160

31

Stand per 31 december

709

805

777

878

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Vervangen leidingswerk zwemwater, zwembadcoating, gootroosters bassin,

zitbanken, bestrating en lichtstraat

Riolering

Naam beleidsplan

Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021 - 2025

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Operationeel plan

Looptijd

2021 - 2025

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervanging riolering

Uitvoering in 2022                          

Rioolrenovaties op diverse locaties

Renovatie en vervanging rioolgemalen

Structurele reiniging en onderhoud riolering

Toelichting:
Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De voorzieningen voor afval, hemel- en grondwater zijn nodig uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu. Met het plan liggen het gemeentebeleid, de te volgen strategie, en de financiële consequenties voor de komende planperiode vast. Op basis van de financiële consequenties van het plan wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.

Groen

Naam beleidsplan

Groenbeleidsplan 2014-2023

Vastgesteld

2015

Looptijd

2014-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan wordt in 2022 opgesteld

Looptijd

10

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

131

131

131

131

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Toelichting

Beheer
In 2022 wordt het groenbeheerplan Hillegom opgesteld met bijbehorende meerjarenbegroting en waarin ook de relatie gelegd wordt met biodiversiteit en klimaatadaptatie.  Doel van dit beheerplan is het stellen van duidelijke kaders voor het groenbeheer voor de periode 2022-2031. In het plan is de beleidsmatige ambitie uit het groenbeleidsplan 2014-2023 vertaald naar het beheer en geeft aan hoe de komende jaren wordt beheerd. Het plan beschrijft het areaal, de huidige en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet van de financiële middelen.

Onderhoud:
De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Ziekte en Plagen:
In 2019 werd voor het eerst in Hillegom nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen en is dit aantal in 2020 en 2021 iets toegenomen. De verwachting is dat de opmars van de eikenprocessierups in Hillegom gestaag zal doorzetten.   Bestrijding vind plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan worden nestkasten opgehangen op locaties waar vorig jaar de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups zal de komende jaren naar verwachting steeds intensiever worden wat financiële gevolgen zal hebben.

Wegen

Naam beleidsplan

Beleidsplan wegen 2020-2024

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

B / A voor fietspaden, verhardingen winkelcentra en zorgcentra)

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

Reconstructie wegen (groot onderhoud)

658

658

658

658

Bedragen t.l.v. exploitatie

940

910

910

910

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Klein onderhoud wegen op diverse locaties

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties

Onderhoud belijningen

Toelichting:

Het beleidsplan Wegen omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel van het beleidsplan Wegen is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven.

In het plan is naast het basis kwaliteitsniveau voor verantwoord wegbeheer ook een hoger kwaliteitsniveau opgenomen voor de fietspaden, de verhardingen in de winkelcentra en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra. Het kwaliteitsniveau B komt overeen met het basisniveau van verantwoord wegbeheer. Bij het niveau A wordt een strengere onderhoudsrichtlijn gehanteerd waardoor de kwaliteit van de verhardingen op een hoger niveau blijft.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020 - 2030

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

95

97

100

102

Exploitatiebedragen

35

35

35

35

Exploitatiebedrag (Verwijderen speelplaatsen)

12

3

18

0

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren van achterstallig onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras
 • Het verwijderen van oude speelplaatsen conform het uitvoeringsprogramma

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras
 • Het verwijderen van oude speelplaatsen conform het uitvoeringsprogramma

Openbare verlichting

Naam beleidsplan

Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

205

205

205

205

Bedragen t.l.v. exploitatie

83

83

83

83

Exploitatie:
Onderhoud: € 78.000,-.
Bijdrage aan adviezen door derden: € 5.000,-.

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Investering:
Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Opgenomen in Kunstwerkenbeleidsplan

Looptijd

-

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

10

0

100

550

Bedragen t.l.v. voorziening

24

12

12

70

Bedragen t.l.v. exploitatie

66

66

66

66

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

63

76

101

126

Storting

37

37

37

37

Uitname

24

12

12

70

Stand per 31 december

76

101

126

93

Exploitatie:
Klein onderhoud: Meerlanden: € 38.369,-
Bijdrage adviezen door derden: € 20.000,-
Overige goederen en diensten € 25.000,- (onderhoudscontract Hillinenbrug)

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

In 2020 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.

Investering:
In 2022 staat fietsbrug HI518 bij de heemtuin op de planning om te worden vervangen. In 2020  is voor het vervangen van de brug in de Noorderlaan € 210.000,-  beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan vindt waarschijnlijk in 2022 plaats. Dit is afhankelijk van RO-ontwikkelingen.  

Baggeren

Naam beleidsplan

Baggerplan en -programma

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Baggerplan en -programma

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Bedragen t.l.v. exploitatie

 109

109

109

109

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Bij het opstellen van het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA)in Q4 2021 zal baggeren onderdeel zijn van de scope.  Het goed onderhouden van de watergangen conform de legger Hoogheemraadschap van Rijnland, is essentieel voor snelle afvoer van te veel hemelwater en biedt meer waterberging voor de langere droge periode(n).

In Q4 2021 gaat de gemeente naast het schrijven van het PWKA in HLT verband baggeren. Voor Hillegom ligt een opgave ca. 3500m3 bagger te verwijderen.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53