Paragrafen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Centraal in deze wet staan transparantie en risicobeheersing. Om inzicht te geven in de manier waarop de gemeente dit doet en een beeld te geven van de stand van zaken gaan we in deze paragraaf in op de ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiering, het te voeren beleid op dit gebied en de risico’s die we daarbij lopen.  
Het treasurystatuut is verankerd in artikel 15 van de Financiële beheersverordening 2014 en bevat de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten.

Welke ontwikkelingen spelen er?
Rente ontwikkelingen
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2016 de herfinancieringsrente verlaagd naar 0,00%. Momenteel (augustus 2021) bedraagt de geldmarktrente voor aan te trekken driemaands kasgeldleningen -0,15% (te ontvangen). Het tarief voor negatieve saldi op de rekening-courant (rood staan) is 2,45% (te betalen). De vergoedingen bij het schatkistbankieren staan op 0,00%. De kapitaalmarktrente voor aan te trekken leningen voor looptijden van 5 en 10 jaar zonder renteherziening bedraagt momenteel resp. -0,14% en 0,05%. De verwachting is dat deze rentetarieven voorlopig ongeveer op dit niveau zullen blijven. Substantiële rentestijgingen worden niet verwacht, vooral omdat de inflatieverwachting nog achterblijft bij de ECB-doelstellingen.

Gemeentelijke ontwikkelingen
Gezien de investeringsvoornemens zal de benodigde hoeveelheid kort geld en lang geld in 2022 toenemen, waarbij de kasgeldlimiet zal worden overschreden. Hiervoor zal deels  lang geld moeten worden aangetrokken als er langer dan 3 kwartalen een overschrijding van het kasgeldlimiet is. Overschrijdingen van de kasgeldlimiet moet worden gemeld aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland).

LIQUIDITEITSPROGNOSES
Wekelijks stellen we liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te spelen op schommelingen in de liquiditeit. Jaarlijks stellen we één à twee liquiditeitsprognoses op met een horizon van vier jaar.

GARANTIESTELLING LENINGEN EN VERSTREKKEN VAN LENINGEN
Ons beleid is leningen of garanties uit hoofde van de 'publieke taak' alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Daarbij winnen we vooraf informatie in over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Indien een andere voorziening beschikbaar is, verstrekt de gemeente uitsluitend aanvullend een lening of garantie.

RISICOBEHEER
Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Ons beleid is voornamelijk
 gebruik te maken van veilige en inzichtelijke financiële instrumenten.

De Wet fido geeft normen voor het beperken van risico’s. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico’s.
De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. Het totaal van deze leningen mag niet meer bedragen dan 8,5 % van de totale lasten op de begroting. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar.
De verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20 % van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is het risico te beperken wanneer bij herfinanciering van de leningen een rentestijging leidt tot financiële problemen.

KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet is het wettelijke maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat toe om in 2022 de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 4.9 miljoen te dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij (onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te mogen overschrijden.

Kasgeldlimiet    (bedragen x € 1.000)                                                            

2022

2023

2024

2025

Begrotingstotaal lasten

57.726

53.222

53.319

53.262

Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5% van begrotingstotaal lasten)

4.907

4.524

4.532

4.527

Gemiddeld saldo vlottende korte schuld en vlottende middelen

3.306

2.300

2.755

1.519

Ruimte onder kasgeldlimiet

1.600

2.224

1.777

3.008

Gelet op de te verwachte relatief lage rente voor kort krediet, maken we zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm, tenzij we sterke rentestijgingen verwachten op de kapitaalmarkt.

RENTERISICONORM

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1

Renteherziening op langlopende schuld o/g

0

0

0

0

2

Te betalen aflossingen

565

830

930

930

3

Renterisico (1 en 2)

565

830

930

930

4

Renterisiconorm

11.545

10.644

10.664

10.652

5a

Ruimte onder risiconorm

10.980

9.814

9.734

9.722

5b

Overschrijding risiconorm

4a

Begrotingstotaal lasten

57.726

53.222

53.319

53.262

4

Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal

11.545

10.644

10.664

10.652

De verwachting is dat we voor de komende jaren onder de renterisico-norm blijven.

FINANCIERINGSBEHOEFTE
Per 1 januari 2022 houden we rekening met een financieringsbehoefte van € 4,5 mln (2021 € 5,4 mln.). Dit is een globale berekening van het verschil tussen het totaal van de vaste activa en voorraden grond enerzijds en de vaste financieringsmiddelen anderzijds (reserves, voorzieningen, langlopende leningen). Het werkelijke liquiditeitstekort per 1 januari 2022 zal lager uitkomen ten gevolge van crediteurensaldi, vertraging van investeringen en vooruit ontvangen bedragen. Daarom is een meer gedetailleerde liquiditeitsprognose voor de lange termijn gemaakt op basis van verwachte inkomsten en uitgaven gedurende 2022 t/m 2025. Deze geeft aan dat gedurende deze periode financieringstekorten ter grootte van de kasgeldlimiet kunnen ontstaan.

Financieringsbehoefte      (x € 1.000 euro)

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1

Reserves en voorzieningen

62.326

60.662

59.036

58.208

2

Langlopende leningen

20.835

26.005

25.075

24.145

3

Totaal vaste financieringsmiddelen

83.161

86.667

84.111

82.353

4

Boekwaarde investeringen, incl. voorraden grond

87.647

88.871

86.739

85.138

Financieringstekort/overschot (3 – 4)

-4.486

-2.204

-2.628

-2.785

VERSTREKTE LENINGEN

Ons beleid is leningen en garanties alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd uit hoofde van de publieke taak. Wij gaan hier terughoudend mee om, waarbij garantieverlening de voorkeur heeft.

Bedragen x € 1.000

Verstrekte leningen

Begr. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Starters- en duurzaamheidsleningen

1.087

1.087

1.087

1.087

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

1.489

1.489

1.489

1.489

Leningen aan verenigingen en instellingen

5.960

5.960

5.960

5.960

Overige leningen

14

12

10

7

Totaal

8.550

8.548

8.546

8.543

RENTEMETHODIEK

In het vernieuwde BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook verplicht inzicht moet geven in:

- de rentelasten uit externe financiering
- het renteresultaat
- de wijze van rentetoerekening.

Door onderstaand overzicht en toelichting in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan deze verplichting.

Renteomslag

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Restant korte financiering

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Restant lange financiering

12.000.000

20.835.000

26.005.000

25.075.000

24.145.000

Totaal externe financiering

16.000.000

24.835.000

30.005.000

29.075.000

28.145.000

Gewogen gemiddeld rentepercentage externe financiering

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

tbv rente eigen vermogen (nvt)

a1. De externe rentelasten over de korte financiering

+

0

0

0

0

0

a2. De externe rentelasten over de lange financiering

+

63.706

89.006

129.899

141.834

136.719

b.   De externe rentebaten (incl. rente hyb.lening)

-/-

0

0

0

0

0

     Totaal door te rekenen externe rente 

63.706

89.006

129.899

141.834

136.719

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

0

0

0

0

0

c2. De rentelasten van projectfinanciering

-/-

0

0

0

0

0

c3. De rentebaten van doorverstrekte leningen (projectfinanciering)

+

0

0

0

0

0

     Saldo door te rekenen externe rente

63.706

89.006

129.899

141.834

136.719

d1. Rente over eigen vermogen

+

0

0

0

0

0

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

+

0

0

0

0

0

     De aan taakvelden toe te rekenen rente

63.706

89.006

129.899

141.834

136.719

e.  De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

0

0

0

0

0

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury

63.706

89.006

129.899

141.834

136.719

Boekwaarde activa tbv renteomslag, excl. verstrekte leningen

74.720.000

82.204.000

80.462.000

78.196.000

76.597.000

Omslagrenteberekening

0,09%

0,11%

0,16%

0,18%

0,18%

Na afronding

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53