Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Verbonden partijen
In de komende jaren versterken we onze grip op verbonden partijen. We hanteren dan de beleidslijn zoals verwoord in de door uw raad in 2018 vastgestelde Nota Verbonden Partijen.

In de paragraaf Verbonden Partijen is per verbonden partij inzichtelijk gemaakt welke taken de desbetreffende verbonden partij uitvoert voor onze gemeente en welke budgetten voor die activiteit beschikbaar zijn. Verder is (zoveel als mogelijk) zichtbaar gemaakt welke budgetten programmakosten zijn en welke budgetten moeten worden aangemerkt als overhead.

Door versterking en verbetering van dit inzicht kan steeds beter de afweging worden gemaakt of de inhoudelijke uitgevoerde activiteiten nog steeds voldoen aan de gemeentelijke inhoudelijke behoefte tegen een aanvaardbare prijs.

De Nota Verbonden Partijen schetst daarnaast een instrumentarium dat kan worden gehanteerd als bijstelling van activiteiten of budgetten in verbonden partijen wenselijk wordt geacht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Hillegom (tijdig) helder naar voren komen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

A2

Deelname in belangenorganisaties zoals de VNG.

A3

Onderhouden van en investeren in ons bestuurlijk netwerk waarbij van Holland Rijnland als 'basis' gebruik wordt gemaakt. Daarbij zijn we zowel gericht op de Duin en Bollenstreek als op de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem/Bloemendaal en de Metropool regio.

A4

Lobby gericht inzetten om (regionale) doelen te realiseren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Meer grip hebben op de verbonden partijen om uiteindelijk een betere kwaliteit met elkaar te bereiken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Gezamenlijk met de raad en griffie uitwerken van de nota Verbonden partijen en het beleidskader Governanceregime Verbonden partijen 2018, waardoor de bestuurlijke inbreng verder verstevigt.

B2

Zorgvuldig en kritisch voorbereiden van de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen en voorleggen aan de raad.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Cocensus
Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK
* De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53