Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Participatie

Zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het college de afgelopen jaren gewerkt aan het openstaan voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving. Hier is op een nuchtere en praktische manier aan gewerkt onder andere samen met de raad, door het aanwijzen van een aantal pilotprojecten en hier gezamenlijk in op te trekken.

Door het praktisch oppakken van participatievraagstukken zoals het initiatief rondom het Julianapark, of het opstellen van de omgevingsvisie is de afgelopen periode veel kennis en ervaring opgedaan.
Deze kennis en ervaring is en wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van participatiebeleid breed en als onderdeel van de Omgevingswet. Eind oktober 2021 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het participatiebeleid en de toolbox participatie waaraan momenteel gewerkt wordt.

Zoals het er nu naar uitziet wordt de Omgevingswet medio 2022 van kracht. Dan zullen er duidelijke afspraken en tools beschikbaar zijn rondom participatie, waar al een aantal projecten voor lopen zoals bijvoorbeeld een traject met de raad rondom buitenplanse omgevingsactiviteiten waarbij de raad de kaders stelt.

Het project digitale participatie dat in 2021 is ingezet wordt in 2022 verder uitgerold en beheerd. Het streven is te komen tot hybride werkvormen ( zowel digitaal als fysiek) zodat een zo groot mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. Hiervoor is beleid en een toolbox samengesteld.

Onze accountmanagers wijken, bedrijven en verenigingen spelen een belangrijke rol bij het begeleiden en actief ophalen van initiatieven om de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving te versterken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

De ontwikkelopgave participatie voor de organisatie is de afgelopen periode in beeld gebracht en daarvoor is een traject uitgestippeld met een looptijd van april 2021 t/m eerste kwartaal 2022.
Dit heeft geleid tot een programma participatie waarbinnen meerdere projecten een rol spelen.
In de tussentijd worden de geleerde lessen van de afgelopen jaren meegenomen in de projecten en wordt er werkenderwijs naar een werkwijze (incl. toolbox) toegewerkt welke aansluit op de visie en ambitie van Hillegom.

Het project Participatie onder de Omgevingswet loopt ook in 2022 door en geeft antwoord op de vraag wie, wanneer op welke wijze de omgeving moet betrekken bij aanpassingen in de
fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente als de gemeente als initiatiefnemer voor beleid zelf.
Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet medio 2022 van kracht.  Vóór aanvang van de wet zullen er duidelijke afspraken en tools beschikbaar zijn rondom participatie voor zowel de raad en college als de initiatiefnemers.

Het project digitale participatie dat in 2021 is ingezet wordt in 2022 verder uitgerold en beheerd. Sinds 2020 wordt er op het digitale vlak geëxperimenteerd met verschillende mogelijkheden om inwoners te kunnen laten participeren. Het streven is om in 2021 te komen tot hybride werkvormen ( zowel digitaal als fysiek) zodat een zo groot mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. De raad wordt nauw betrokken bij deze stappen. Vanaf 2022 en verder wordt er periodiek bekeken of de aangeboden middelen en manieren nog aansluiten op de behoeften. Er is inmiddels een toolbox opgeleverd dat medewerkers helpt bij de organisatie en begeleiding van digitale participatie trajecten.

Ook wordt er vanuit het programma participatie in 2021 en 2022 verder gewerkt aan de opstelling van een breed participatiebeleid. Het beleid bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methodes ( het hoe). Door samen met de raad, colleges, inwoners, collega gemeenten en de werkorganisatie in gesprek te gaan over de reeds opgedane kennis en ervaringen en nieuwe ontwikkelingen wordt het beleid samengesteld. Vanuit de visie worden er dit jaar methodes opgesteld die handvatten geven aan de raad, college, inwoners en interne organisatie. Er wordt gestreefd dit traject gelijk op te laten lopen met de inrichting van de omgevingswet zodat er één toolbox opgeleverd wordt.

Het participatiebeleid geeft vervolgens input voor een participatie verordening ( vervanger inspraak verordening) die mogelijk verplicht wordt.

De accountmanagers wijken, bedrijven en verenigingen spelen een belangrijke rol bij het begeleiden en actief ophalen van initiatieven en het zo versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving.

A2

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Onze accountmanagers voor wijken, ondernemers en verenigingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van initiatiefnemers bij hun initiatief.

Door het opstellen van een breed participatiebeleid ( start 2021 doorloop 2022) worden naast een visie ook duidelijke handvatten geboden voor onze medewerkers en initiatiefnemers hoe een initiatief op zorgvuldige wijze verder gebracht kan worden. Deze handvatten worden verder uitgewerkt in een toolbox beschikbaar voor alle partijen.

We stemmen hierbij de rollen en verantwoordelijkheden tussen college, raad, organisatie en inwoners af in het kader van (overheids-)participatie en we schenken hierbij specifiek aandacht aan verwachtingsmanagement. We koppelen de inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en het doorlopen van het participatietraject terug aan initiatiefnemers.

Zoals toegezegd door het college gaan wij samen met de raad en college verder aan de slag om vanuit de kracht van ieders rol en de opgave de goede stappen te zetten in participatie.

In 2021 heeft er vanuit de griffie een evaluatie plaatsgevonden van de pilotprojecten participatie (aangewezen door de raad). De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het proces om te komen tot een breed participatiebeleid en dienen als input voor het verdere traject en voor het inwerken van een nieuwe raad in 2022.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53