Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur te versterken zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek sloot hier naadloos op aan. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om de doelstellingen uit de agenda te realiseren. In 2021 is de Economische agenda geëvalueerd. Hierin komt naar voren dat de agenda ten eerste gericht moet worden op de regionale vraagstukken, zoals het verbeteren van de bovengenoemde structuurknelpunten: aantrekken van kennis, behouden en aantrekken van jong talent, stimuleren van ondernemerschap. Daarnaast moet de uitvoeringsagenda ook meer strategisch worden door aansluiting te zoeken bij provinciale en landelijke thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en circulaire economie.  Aan de hand van die evaluatie wordt vanaf 2022 gewerkt met een strategische ontwikkelagenda. Als (mede-) financier zijn we als gemeente kaderstellend. Duurzaamheid/circulaire economie is daarbij een belangrijk kader.

Om overeind te kunnen blijven in de strijd om kennis en talent, zal de Duin- en Bollenstreek meer aansluiting moeten zoeken met de economisch sterkere regio’s om haar heen, zoals de metropoolregio Amsterdam, regio 071 rond Leiden en de metropoolregio Den Haag/Rotterdam.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Onder andere is hiervoor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in 2019 opgericht.

Binnen de strategische agenda Duin- en Bollenstreek en de regionale omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de ruimtelijke randvoorwaarden neergelegd voor het vernieuwen en vergroten van de lokale en regionale economie. En er is een uitvoeringsagenda opgesteld.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Binnen het kader van een nog te ontwikkelen meer strategische regionale economische agenda Duin- en Bollenstreek activiteiten (laten) ondersteunen binnen de triple helix, die in lijn zijn met de aanbevelingen van het raadsbesluit Evaluatie economische samenwerking duin- en bollenstreek.

A2

Verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).

A3

Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.

A4

Waar mogelijk lokale initiatieven laten aanhaken bij regionale samenwerking, om zo de effecten voor Hillegom te maximaliseren (en andersom).

A5

Intensiveren van de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners waar het de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme betreft.

A6

Verkennen of en hoe de verschillende kernen in de Duin- en Bollenstreek elkaar kunnen versterken, en daar waar mogelijk uitvoeringsafspraken erover maken.

A7

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie.

A8

Aan de slag met de regionale strategische agenda ruimte.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53