Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Levendig Hillegom
We zetten in op activiteiten en projecten die Hillegom levendig en aantrekkelijk maken. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Wij faciliteren plannen en ideeën, op voorwaarde dat ze bijdragen aan een verbetering van de leef kwaliteit en de duurzame ontwikkeling van Hillegom. We doen het samen met het lokale bedrijfsleven. De inspanningen zijn erop gericht dat in 2023 er weer een BIZ is waaruit de ondernemers gezamenlijk activiteiten kunnen financieren.

Centrum
We stimuleren de investeringsbereidheid van ontwikkelaars en ondernemers in het centrum door het vestigingsklimaat te versterken. Dit doen we door de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. De kaders liggen vast in de Omgevingsvisie. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren. De focus ligt op het kernwinkelgebied in het historisch hart. Voor de overige delen van het centrum wordt bekeken wat de beste invulling is. In 2021 is de herinrichting van de openbare ruimte in de Hoofdstraat afgerond waarmee de kwaliteit van het kernwinkelgebied is versterkt. In 2022 gelden er nieuwe integrale regels op basis van het omgevingsplan voor standplaatsen, terrassen en uitstallingen .

Bedrijventerreinen
Op regionaal niveau is een kwalitatieve analyse van de bedrijventreinen beschikbaar. Ook is de klimaatstresstest beschikbaar. Beide analyses geven meer inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. We maken voor onze gemeente de vertaling wat deze analyses betekenen in relatie tot onze ambities, en welke inspanningen nodig zijn om deze te verwezenlijken. We kijken hoe de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en leefbaarder ingericht kunnen worden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame groei en revitalisering van ons centrum.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Indien er vanuit de ondernemers een initiatief komt voor een nieuw Biz wordt dat door ons ondersteund.

A2

Initiatieven vanuit de ondernemers die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het centrum worden waar mogelijk ondersteund.

A3

Op basis van de in 2019 afgesloten intentieovereenkomst ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de  toekomst’ wordt samengewerkt op verschillende thema’s  met de betrokken stakeholders.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Stichting Hillegom Marketing promoot Hillegom zowel lokaal als regionaal. Wij dragen hieraan bij door Stichting Hillegom Marketing te ondersteunen conform het af te sluiten convenant.

B2

Aan de hand van het Handboek reclame, uitstallingen en gevelwijzigingen wordt gewerkt naar een meer uniforme uitstraling van het centrum.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de klimaatstresstest, ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit- en ontsluiting en de bevindingen van de bedrijventerreinenanalyse.

C3

Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen inrichten.

C4

Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM)
Holland Rijnland

Stichting Hillegom Marketing
Koopcentrum Hillegom
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53