Programma 3 Bedrijvigheid

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur zijn van maatschappelijk belang voor de inwoners van Hillegom.

Een aantrekkelijk cultuurklimaat biedt inwoners mogelijkheden voor persoonlijke groei. Het geeft mogelijkheden tot talentontwikkeling, impulsen voor creatieve innovatie en vernieuwing. Cultuur bevordert de sociale cohesie. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren: het stimuleert expressie, persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid. Cultuureducatie heeft ook een positieve invloed op leren.

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die actief of passief deelnemen aan culturele activiteiten zich gelukkiger voelen en gezonder zijn, zowel mentaal als fysiek. Cultuur en cultuureducatie kunnen ingezet worden ten behoeve van participatie. Denk bijvoorbeeld aan zinvolle dagbesteding, scholing en vrijwilligerswerk.

Kunst en cultuur versterken de economische ontwikkeling van een gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats en toeristische bestemming. Kunst en cultuur dragen bij aan de beleving van de leefomgeving en geven kleur aan een gemeente of een wijk. Dat zorgt voor een onderscheidende uitstraling, waar een gemeenschap trots op is.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Bevorderen van toename van cultuurparticipatie (actief en passief).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A2

We gaan cultuurbeleid opnemen in de Maatschappelijke Agenda (MAG), waarover de gemeenteraad in 2021 besluit. Met onze partners en inwoners werken we de uitvoeringsprogramma's uit voor de MAG. Hierin staan ook de plannen voor cultuur. We gebruiken daarbij de evaluatie van het huidige cultuurbeleid als input. We nemen cultuurbeleid op in de Maatschappelijke Agenda (MAG), waarover de gemeenteraad eind 2021 besluit. De MAG is een integrale visie op het brede sociale domein en op een leven lang meedoen. Met de inwoners en de maatschappelijke partners gaan we verkennen op welke wijze kunst en cultuur een bijdrage kunnen leveren aan de 7 opgaven van de MAG.

A3

Na verkenning van toekomstgericht muziekonderwijs in Hillegom, starten we in 2022 met de uitvoering hiervan. Hierbij staat centraal dat muziekonderwijs toegankelijk is voor alle inwoners van Hillegom. Hierbij staat het verbindende element van muziek centraal, waardoor muziek een bijdrage levert aan het vergroten van de vitaliteit van de inwoners en het versterken van de sociale cohesie. Daarnaast moet muziekonderwijs toegankelijk zijn voor alle inwoners van Hillegom.

A4

We benutten de bibliotheek als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein.

A4

We stimuleren samenwerking en interactie in het kunst- en cultuurveld door het organiseren van onder meer een Cultureel Café, cultuuragenda, kunst & cultuur evenement.
Samen met de inwoners en maatschappelijke partners verkennen we hoe we met kunst en cultuur samenwerking en interactie kunnen stimuleren en een Cultureel Café, cultuuragenda, kunst & cultuur evenement kunnen bijdragen aan de opgaven van de MAG.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Vergroten van kennis en waardering voor kunst en cultuur.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Voor kwalitatief goede cultuureducatie op de basisscholen in Hillegom nemen we deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en Verwonder om de Hoek 2021-2024. Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om actief, creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. We verbinden hiermee ook het binnenschools- en buitenschools leren.

B2

We hebben aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed van Hillegom door onder meer de jaarlijks landelijke Open Monumentendag en de historische wandelingen via de app VoetstAPPen.
We vergroten kennis en waardering bij inwoners door onder meer de jaarlijks landelijke Open Monumentendag en de historische wandelingen via de app VoetstAPPen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Stichting Cultuurbeleving Hillegom
Bibliotheek
Muziekschool
Hillegomse Harmoniekapel
Kunstcommissie
Cultuurverenigingen en -organisaties
Vrienden van Oud Hillegom
Cultuureducatiegroep
Stichting Hillegom Marketing
Hillegom Online
Fioretti College
Basisscholen Hillegom
Welzijnskompas
Welzijnskwartier
Kunstenaars
Kunstgebouw
Naturalis

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53