Programma 2 Leefomgeving

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbare ruimte
We willen de (leef)omgeving voor inwoners en ondernemers aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. We hebben hard gewerkt aan het groenprofiel van onze gemeente. Het "zorgeloos groen" willen we uitbreiden naar de wijken. Dit draagt ook bij aan het versterken van de biodiversiteit. We blijven daarom investeren in groen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Hillegom.

Via het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan een veilige en gezonde omgeving waarin inwoners geen, of zo min mogelijk, materiële of persoonlijke schade lijden.

In de openbare ruimte is er een duidelijk verband tussen sociale veiligheid, welzijn en burger- en overheidsparticipatie. We gaan de wijk in om op te halen wat er leeft en welke ideeën er zijn voor verbetering van de openbare ruimte. Kleine(re) aanpassingen in de openbare ruimte die snel kunnen worden opgepakt -en direct tot verbetering leiden- voeren we snel uit.

De gemeente heeft, vanuit de wet Milieubeheer, de verplichting om de inzameling van afval te verzorgen. We stimuleren de circulaire economie, en nemen dit systeem mee in (de uitvoering van) ons afvalbeleid.

Verder bereiden we Hillegom voor op klimaatveranderingen en ontwikkelen we een toekomstbestendig actieplan. De inrichting van de buitenruimte speelt hierbij een cruciale rol.

Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren worden er keuzes gemaakt in de ambities. Diverse ambities betekenen een verhoging van beheer- en onderhoudskosten, tenzij eigen beheer door bewoners gaat toenemen of een andere wijze van compensatie wordt gevonden.

Duurzaamheid
In Hillegom is het thema duurzaamheid onder andere verankerd in de ‘Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ en in het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ . Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is een verbindend programma, dat betrekking heeft op verschillende beleidsterreinen. Duurzaamheid is dan ook een integraal onderwerp dat organisatie breed aandacht vraagt en opgepakt wordt.

Doelstellingen en activiteiten:
We ondernemen vanuit het uitvoeringsprogramma concrete acties op het gebied van fysieke, sociale en economische duurzaamheid. Hierbij ligt de nadruk op de fysieke duurzaamheid en in het bijzonder op de energietransitie. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven waar wij voor staan in de komende decennia. Met de energietransitie zetten we in op het verminderen van de CO -uitstoot om zo de opwarming van de aarde door klimaatverandering te beperken. Hillegom heeft hierbij de ambitie om in 2050 een energie- en klimaat neutrale gemeente te zijn. Om energieneutraal te zijn, moet alle energie die we in Hillegom verbruiken lokaal worden opgewekt. Om klimaatneutraliteit te bereiken, moeten wij de CO -uitstoot van onze gemeente terugbrengen.

Energietransitie: van (inter)nationaal akkoord naar Hillegomse realiteit:
Het Energieakkoord Holland Rijnland is inmiddels vertaald naar de Regionale Energiestrategie (RES)1.0. In de RES 1.0 onderzoeken we hoe we duurzame energie grootschalig kunnen opwekken. Als eerste stap moeten we besparen, hierin heeft de RES de ambitie om minimaal 11% van het energiegebruik in de regio ten opzichte van 2014 te besparen. Daarnaast zetten we in op schonere, slimmere en andere vormen van mobiliteit. Voor de overstap naar duurzame bronnen waarmee we onder andere onze huizen kunnen verwarmen, is het belangrijk om onze warmtevraag te verkleinen en in de regio goed samen te werken. Een hybride warmtepomp is een nuttige tussenstap op weg naar andere duurzame oplossingen. Het is de regionale ambitie om in 2030 1.05 TWh duurzame elektriciteit gerealiseerd te hebben.

De RES vertalen we bovendien naar lokaal beleid. Dit doen we met het opstellen van onze Lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Eind 2021 stellen we deze vast.

In 2022 stellen we de uitvoeringsprogramma's Warmte en Energie op. Hierin werken we de ambities uit naar concrete projecten.

Budgettering:
We spannen ons in om subsidies en andere vormen van cofinanciering te regelen voor het bereiken van onze duurzame doelstellingen. Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt er een (jaarlijks) werkbudget onttrokken uit de daartoe bestemde reserve. Deze reserve is aanvankelijk opgezet voor de periode 2018-2022. Het continueren van de bestemmingsreserve tot en met 2024 is gewenst. Daarbij nemen we in ogenschouw dat het onderwerp duurzaamheid continu in beweging is en er op het moment van schrijven gewerkt wordt aan het opstellen van een LES en TVW. De LES en de TVW geven nader inzicht in de opgave en rol van de gemeente en bieden daarmee handelingsperspectieven voor lokale (uitvoerings)projecten en acties. Financiering van dergelijke activiteiten kan dan na 2022 ten laste komen van de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Regionale programma's groen
Binnen de Duin- en Bollenstreek wordt samengewerkt op basis van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Daarin zijn projecten op het gebied van groen en recreatie opgenomen. Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. In 2022 geven we uitvoering aan lopende en nieuwe initiatieven. Ook hierbij geldt dat ambities en projecten die hieruit voortkomen mogelijk een verhoging van de beheer- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een aangename, gezonde en veilige leefomgeving voor alle gebruikers.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Uitvoering geven aan het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek en daarmee een bijdrage leveren aan landschap, recreatie, natuur en economie van de streek.

In 2022 worden de lopende projecten uit het gebiedsprogramma afgerond. En wordt nut en noodzaak van een nieuw gebiedsprogramma afgewogen. Bij een positief oordeel wordt een nieuw programma opgesteld.

A10

Uitvoering geven aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.

A10

Optimaliseren van de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland bij de invulling van de (milieu) taken.

A2

Bijdrage leveren aan een mogelijk nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. Bij invoering zullen we hier uitvoering aan geven.

In 2022 wordt nut en noodzaak van een nieuw gebiedsprogramma afgewogen. Bij een positief oordeel wordt een programma opgesteld.

A3

Gericht communiceren naar inwoners over de eigen invloed op de leefomgeving (bijv. over  trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening t.b.v. waterberging).

A5

Opstellen Integraal Waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma ookwel het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) genoemd, waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptatie wordt opgenomen. In dit plan is ook aandacht voor meer biodiversiteit in bermen en oevers.

A6

Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan

A7

Opstellen van een Groenbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma (waarin ook de relatie gelegd wordt met biodiversiteit en klimaatadaptie).

A8

Uitvoering geven aan het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte.

A9

Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het stimuleren van een circulaire economie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Evaluatie van het nieuwe grondstoffen (VANG = Van Afval Naar Grondstof) beleid.

B2

Milieustation 3.0: Onderzoek naar een nieuwe opzet van een milieustation 3.0.  Dit is in onderzoek door regionale werkgroep onder leiding van Meerlanden. Het jaarverslag 2020 van Meerlanden meldt: 'Verkenning gestart om met de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse een gezamenlijke milieustraat te realiseren. De locatie daarvoor moet vanuit elk van deze gemeenten goed bereikbaar zijn en kan dan door ontwikkelen tot Milieustraat 3.0. Inmiddels heeft de gemeente Noordwijk zich hier ook bij aangesloten'.

B3

Implementatie nieuw (VANG)-afvalbeleid: voor ieder huishouden een afvalpas, gechipte rolcontainers voor laagbouw en ondergrondse restafvalcontainers voor hoogbouw.
- Containers voor laagbouw geplaatst (100%).
- Ondergrondse restafvalcontainers hoogbouw geplaatst (100%).
- Invoering diftar op 1 januari 2022. Eerste aanbodmeting en bijsturing medio 2022.

B4

Borging en nazorg van het nieuwe VANG grondstoffenbeleid: communicatie, handhaving, monitoring.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Energieneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2050.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

In 2022 wordt voor het laatste jaar uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022. Nu het programma afloopt wordt er in 2022 gewerkt aan een nieuw beleidsdocument duurzaamheid, waarbij de nadruk zal liggen op de fysieke leefomgeving en in het bijzonder de energietransitie.

C2

Opstellen en uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Lokale Energiestrategie. Alsmede uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma behorend bij de transitievisie warmte.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D2

Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van de in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan ook wel het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) genoemd.

D3

Op basis van de landelijke campagne Operatie Steenbreek een jaarlijkse bewustwordingscampagnes opzetten gericht op het vergroenen van tuinen.

D3

Aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen, die voortkomen uit de toepassing van de methode Duurzame Gebiedsontwikkeling, wordt de Leidraad duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte jaarlijks geactualiseerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
Meerlanden N.V.
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Hoogheemraadschap Rijnland
Provincie Zuid-Holland
Inwoners
Bedrijven

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53