Programma 2 Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Het doel van ruimtelijke ontwikkeling is wonen, werken en recreëren voldoende ruimte te geven om tot ontwikkeling en bloei te komen, waarbij de verschillende belangen elkaar tegelijkertijd versterken. We vinden hierbij het behoud van onze (historische) identiteit, goede woon- en verblijfskwaliteit, alsmede duurzame inrichting van ons dorp en het buitengebied belangrijk. De omgevingsvisie Hillegom bepaalt hiervoor de koers.

We bieden nadrukkelijk ruimte voor initiatieven van inwoners, instellingen of ondernemers, of het nu gaat om wonen, veiligheid, mobiliteit, integraliteit of duurzame ontwikkelingen. Bij initiatieven van derden, stimuleren wij initiatiefnemers om bij te dragen aan de koers die is uitgezet in de omgevingsvisie.

We versnellen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarin de gemeente een grondpositie heeft. Dat doen we door slim om te gaan met procedures en/of door financiële middelen beschikbaar te stellen voor kennis, capaciteit of innovatieve oplossingen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie en/of bijdragen aan de ISG.

A2

Invullen van eigen grondposities, zoals Vossepolder, Hillegom-Noord en Woonzorgzone Elsbroek. Duurzaamheid en/of betaalbaarheid staan hierbij voorop. We maken afspraken over de voortgang, de beschikbaarheid van woningen voor Hillegommers en doorlopen processen zo vlot mogelijk.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelings Maatschappij B.V.

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53