Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Algemene middelen

Overhead

-6.991

-7.415

-7.408

-7.276

-7.254

-7.250

Treasury

-56

-128

-132

-132

-132

-132

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Overige baten en lasten

-23

-650

-26

-120

-290

-436

OZB niet-woningen

OZB woningen

Belastingen overig

-821

-894

-384

-384

-384

-384

Totaal Algemene middelen

-7.891

-9.087

-7.950

-7.912

-8.060

-8.202

Totaal lasten

-7.891

-9.087

-7.950

-7.912

-8.060

-8.202

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Algemene middelen

Overhead

14

13

13

13

13

13

Treasury

560

771

781

781

781

781

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

31.338

32.694

33.812

33.020

33.063

33.308

Overige baten en lasten

OZB niet-woningen

1.242

1.270

1.284

1.284

1.284

1.284

OZB woningen

2.882

3.058

3.597

3.648

3.740

3.819

Belastingen overig

2.024

1.916

48

43

43

43

Totaal Algemene middelen

38.060

39.722

39.535

38.789

38.924

39.248

Totaal baten

38.060

39.722

39.535

38.789

38.924

39.248

Saldo van baten en lasten

30.170

30.635

31.585

30.877

30.864

31.046

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

-3.364

0

-884

0

0

-9

Onttrekkingen reserves

0

577

0

119

152

0

Totaal reserves

-3.364

577

-884

119

152

-9

Saldo na resultaatbestemming

30.168

30.635

31.585

30.877

30.864

31.046

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53