Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-726

-1.191

-862

-677

-593

-502

Totaal Gebiedsontwikkeling

-726

-1.191

-862

-677

-593

-502

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-750

-749

-793

-793

-793

-793

Crisisbeheersing en brandweer

-1.270

-1.368

-1.413

-1.413

-1.413

-1.413

Totaal Openbare orde en veiligheid

-2.020

-2.117

-2.206

-2.206

-2.206

-2.206

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-2.091

-2.537

-2.667

-2.667

-2.667

-2.667

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.795

-2.047

-2.156

-2.112

-2.119

-2.126

Begraafplaatsen en crematoria

-124

-114

-71

-71

-71

-71

Riolering

-1.651

-1.676

-1.716

-1.758

-1.794

-1.819

Milieubeheer

-1.281

-1.243

-1.257

-932

-932

-932

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-6.942

-7.617

-7.867

-7.540

-7.583

-7.615

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

-2.646

-3.576

-3.701

-3.605

-3.648

-3.532

Parkeren

-42

-109

-110

-315

-315

-315

Recreatieve havens

-91

-141

-141

-141

-141

-141

Totaal Verkeer en vervoer

-2.779

-3.826

-3.952

-4.061

-4.104

-3.988

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-515

-1.959

-661

-661

-661

-661

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-2.039

-5.366

-4.023

-15

-15

-15

Totaal Wonen

-2.554

-7.325

-4.684

-676

-676

-676

Totaal lasten

-15.021

-22.076

-19.571

-15.160

-15.162

-14.987

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

112

Totaal Gebiedsontwikkeling

112

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

8

24

24

24

24

24

Crisisbeheersing en brandweer

48

46

46

46

46

46

Totaal Openbare orde en veiligheid

56

70

70

70

70

70

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

2.807

3.489

3.632

3.632

3.632

3.632

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8

5

5

5

5

5

Begraafplaatsen en crematoria

67

87

87

87

87

87

Riolering

2.323

2.384

2.524

2.579

2.626

2.659

Milieubeheer

183

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.388

5.965

6.248

6.303

6.350

6.383

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

59

73

73

73

73

73

Parkeren

3

3

3

3

3

3

Recreatieve havens

7

12

12

12

12

12

Totaal Verkeer en vervoer

69

88

88

88

88

88

Thema Wonen

Wonen en bouwen

502

652

512

402

402

402

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.678

5.352

4.008

Totaal Wonen

3.180

6.004

4.520

402

402

402

Totaal baten

8.805

12.127

10.926

6.863

6.910

6.943

Saldo van baten en lasten

-6.215

-9.949

-8.645

-8.297

-8.252

-8.043

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

-6.681

-5.813

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

7.456

8.949

1.589

1.157

1.097

843

Totaal reserves

775

3.136

1.589

1.157

1.097

843

Saldo na resultaatbestemming

-5.437

-6.813

-7.053

-7.134

-7.150

-7.197

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53