Programma 1 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-950

-970

-1.118

-1.389

-1.381

-1.373

Openbaar basisonderwijs

-53

-80

-80

-80

-80

-80

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-610

-934

-936

-936

-936

-936

Totaal Onderwijs

-1.613

-1.984

-2.134

-2.405

-2.397

-2.389

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.306

-2.969

-2.372

-2.281

-2.279

-2.271

Arbeidsparticipatie

-326

-260

-336

-347

-347

-347

Inkomensregelingen

-7.064

-6.911

-5.474

-5.474

-5.474

-5.474

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-338

-392

-356

-356

-356

-356

Begeleide participatie

-1.876

-1.811

-1.780

-1.743

-1.735

-1.733

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.561

-5.040

-4.814

-4.802

-4.773

-4.771

Wijkteams

-1.684

-1.599

-1.437

-1.431

-1.431

-1.431

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.277

-4.463

-3.973

-3.973

-3.974

-3.974

Geëscaleerde zorg 18-

-537

-389

-335

-335

-335

-335

Totaal Sociaal domein

-22.969

-23.834

-20.877

-20.742

-20.704

-20.692

Thema Sport & Gezondheid

Sportbeleid en activering

-500

-559

-560

-528

-528

-528

Volksgezondheid

-1.178

-1.607

-1.414

-1.414

-1.414

-1.414

Sportaccommodaties

-877

-767

-784

-784

-772

-767

Totaal Sport & Gezondheid

-2.555

-2.933

-2.758

-2.726

-2.714

-2.709

Totaal lasten

-27.137

-28.751

-25.769

-25.873

-25.815

-25.790

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

232

242

246

82

82

82

Openbaar basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

51

247

247

247

247

247

Totaal Onderwijs

283

489

493

329

329

329

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

140

89

26

26

26

26

Arbeidsparticipatie

Inkomensregelingen

6.611

5.408

4.579

4.579

4.579

4.579

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Begeleide participatie

Maatwerkdienstverlening 18+

Wijkteams

89

Maatwerkdienstverlening 18-

-19

10

10

10

10

10

Geëscaleerde zorg 18-

Totaal Sociaal domein

6.821

5.507

4.615

4.615

4.615

4.615

Thema Sport & Gezondheid

Sportbeleid en activering

2

Volksgezondheid

22

101

20

20

20

20

Sportaccommodaties

326

344

321

321

321

321

Totaal Sport & Gezondheid

350

445

341

341

341

341

Totaal baten

7.454

6.441

5.449

5.285

5.285

5.285

Saldo van baten en lasten

-19.681

-22.309

-20.320

-20.588

-20.528

-20.504

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

0

-509

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

727

1.658

107

69

65

65

Totaal reserves

727

1.149

107

69

65

65

Saldo na resultaatbestemming

-18.952

-21.160

-20.210

-20.518

-20.461

-20.438

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53