Programma 2 Leefomgeving

Wonen

Er is een grote behoefte aan woningen in Hillegom. Veel inwoners zoeken momenteel een passende woning. Uit provinciale cijfers van het voorjaar 2021 blijkt de algemene behoefte aan woningen in de regio 30% groter dan in 2018 werd aangenomen. Dit heeft ook effect op de behoefte in Hillegom. Tegelijkertijd is het aanbod van woningen en de ruimte voor nieuwbouw beperkt. We geven met het Woonprogramma 2020-2024: ‘naar een duurzaam evenwicht’ via 3 ambities extra aandacht aan senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Om deze groepen meer kansen op de woningmarkt te bieden, is het vergroten en versnellen van de bouwproductie van belang.

De 3 ambities zijn:

  • Ambitie 1: ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag
  • Ambitie 2: woonwijken en woningen klaar voor de toekomst
  • Ambitie 3: lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap

We zetten hiervoor de projecten in waarin de gemeente een grondpositie heeft. Dit doen we door concrete afspraken te maken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen, woningtype, doelgroep en duurzaamheid. We maken afspraken over de voortgang en faciliteren partijen in het zo snel mogelijk doorlopen van procedures.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Hillegom, om tijdig bij te kunnen sturen.

A2

Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouwproductie, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren.

A3

Jaarlijks - Monitoren van demografische ontwikkelingen en overige ontwikkelingen op de woningmarkt om waar nodig bij te kunnen sturen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Jaarlijks - Uitvoeren van het Woonprogramma 2020-2024: 'naar een duurzaam evenwicht' via een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan op de Omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.

B2

2022 – Actualisatie Woonprogramma om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt.

B3

Jaarlijks - Sluiten, uitvoeren en monitoren prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Zodat er afspraken zijn over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

B4

Jaarlijks - Uitvoeren van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland.

B5

2022 – Actualisatie Regionale Woonagenda om in te spelen op de grote en groeiende druk op de woningmarkt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Jaarlijks - Inzetten van instrumenten voor het realiseren van sociale huur-, goedkope koop- en middenhuur woningen, zodat de voorraad duurzaam betaalbaar blijft.

C2

Jaarlijks - Onderzoeken en ontwikkelen van instrumenten die de doorstroming op de Hillegomse woningmarkt bevorderen.

C3

2022-2023 - Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.

C4

Jaarlijks - Inzetten van de eigen grondposities zodat huisvesting van bijzondere doelgroepen (zoals spoedzoekers) mogelijk wordt.

C5

Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag.

C6

2022 - Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten en het faciliteren van de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat voor arbeidsmigranten passende huisvesting beschikbaar komt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een meer toekomstbestendige woningvoorraad.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Jaarlijks - Samen met stakeholders (WZZ Elsbroek / Jozefpark) bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

D2

Jaarlijks - Inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van duurzame nieuwbouw volgens Uitvoeringsprogramma duurzaamheid zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Woningcorporatie Stek
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek
Zorgaanbieders

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53